داستان آبیدیک

wavelet transform


فارسی

1 کامپیوتر و شبکه:: تبدیل موجک

The wavelet transform of a signal f(x) at scale s and position x is given by [9] also use the wavelet transform to extract features from the iris region. Lim et al. compare the use of Gabor transform and Haar wavelet transform, and show that the recognition rate of Haar wavelet transform is slightly better than Gabor transform by 0.9%.

واژگان شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: تبدیل موجك

شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code