داستان آبیدیک

cabbage


فارسی

1 عمومی:: رشد پیدا كردن‌ (مثل‌ سركلم‌)، کلم، كش‌ رفتن‌، دله‌ دزدی‌، كلم‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: noun leafy vegetable: They ate cabbage for dinner.

Simple Definitions

2 general::   noun ADJ. green, red, white | savoy, spring | boiled, pickled, raw VERB + CABBAGE eat, have | boil, cook, prepare | chop, shred CABBAGE + NOUN leaf | patchFOOD

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code