داستان آبیدیک
معنی کلمه informed decision ، معنی اصطلاح informed decision ، به informed decision چی می گن؟ ، informed decision چی می شه؟، واژه informed decision ، معادل informed decision ، informed decision synonym , informed decision definition , informed decision meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 299 میلی ثانیه.