داستان آبیدیک

juxtapose

d͡ʒʌkstəpoz


فارسی

1 عمومی:: پیش‌ هم‌ گذاشتن‌، پهلوی‌ هم‌ گذاشتن‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: Phrase(s): juxtapose someone or something to someone or something to place people or things next to each other, in any combination. (Also implies that the placing or arranging is done carefully.) • I went to the meeting room early so I could juxtapose myself to the head of the table. • I juxtaposed the chair to the view out the window.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی کلمه juxtapose ، معنی اصطلاح juxtapose ، به juxtapose چی می گن؟ ، juxtapose چی می شه؟، واژه juxtapose ، معادل juxtapose ، juxtapose synonym , juxtapose definition , juxtapose meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 206 میلی ثانیه.