داستان آبیدیک
معنی کلمه kymatology ، معنی اصطلاح kymatology ، به kymatology چی می گن؟ ، kymatology چی می شه؟، واژه kymatology ، معادل kymatology ، kymatology synonym , kymatology definition , kymatology meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 159 میلی ثانیه.