داستان آبیدیک

oak ridge national laboratory


فارسی

1 مهندسی شیمی:: آزمایشگاه ملی اوک ریج

The Molten Salt Reactor Experiment (MSRE) at Oak Ridge National Laboratory (ORNL) in the 1960-70s developed the method of bubbling fluorine into a fused fluoride salt to generate volatile fluoride products enabling the separation of uranium (as UF6) from the molten fluoride salt carrier (Rosenthal et al.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code