داستان آبیدیک

oasis


فارسی

1 عمومی:: ابادی‌ یا مرغزار میان‌ كویر، واحه‌

شبکه مترجمین ایران

2 معارف اسلامی و الهیات:: واحه، مامن، پناهگاه

واژگان شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: noun a fertile or green spot in the desert: The water at the oasis saved our lives.

Simple Definitions


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code