داستان آبیدیک
معنی کلمه informed sources ، معنی اصطلاح informed sources ، به informed sources چی می گن؟ ، informed sources چی می شه؟، واژه informed sources ، معادل informed sources ، informed sources synonym , informed sources definition , informed sources meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 215 میلی ثانیه.