داستان آبیدیک
معنی کلمه informed trading ، معنی اصطلاح informed trading ، به informed trading چی می گن؟ ، informed trading چی می شه؟، واژه informed trading ، معادل informed trading ، informed trading synonym , informed trading definition , informed trading meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 315 میلی ثانیه.