داستان آبیدیک

kuwait foreign investment bureau


فارسی

1 حقوق:: اداره سرمایه گذاری های خارجی کویت

Previously Law No. 8 of 2001 was regulated through Kuwait Foreign Investment Bureau (KFIB). In order to enhance the FDI progress, KFIB was replaced with the Kuwait Direct Investment Promotion Authority (KDIPA), which is essentially created with the same mandate as the KFIB however with heightened structures that are more flexible, approachable and efficient.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code