داستان آبیدیک

kuwait free trade zone


فارسی

1 حقوق:: منطقه تجاری آزاد کویت

Kuwait Free Trade Zone Businesses set up in the Kuwait Free Trade Zone (KFTZ) which carry on specified operations are exempt from corporate and personal taxes on operations conducted in the zone. Currently, the government of Kuwait has stopped issuing KFTZ licenses.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code