داستان آبیدیک

kuwait national petroleum company


فارسی

1 حقوق:: شرکت نفت ملی کویت

such as Kuwait National Petroleum Company (KNPC) and Gulf Petroleum Industries Company (GPIC) were established to focus on petroleum markets being marketed locally. • Kuwait National Petroleum Company (KNPC) ;

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code