داستان آبیدیک
معنی کلمه lyrically ، معنی اصطلاح lyrically ، به lyrically چی می گن؟ ، lyrically چی می شه؟، واژه lyrically ، معادل lyrically ، lyrically synonym , lyrically definition , lyrically meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 273 میلی ثانیه.