داستان آبیدیک

lyrics

lɪɹɪks


فارسی

1 عمومی:: غزلیات‌، اشعار غنائی‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

english

1 general::   noun ADJ. song VERB + LYRICS write | set Strauss set several of Mackay's lyrics to music. PREP. ~ about lyrics about death and misery | ~ by a song with lyrics by Lorenz Hart | ~ for the lyrics for a new tune | ~ to He wrote the lyrics to our first song.

Oxford Collocations Dictionary


معنی کلمه lyrics ، معنی اصطلاح lyrics ، به lyrics چی می گن؟ ، lyrics چی می شه؟، واژه lyrics ، معادل lyrics ، lyrics synonym , lyrics definition , lyrics meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 191 میلی ثانیه.