داستان آبیدیک

lyrics

lɪɹɪks


فارسی

1 عمومی:: غزلیات‌، اشعار غنائی‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

english

1 general::   noun ADJ. song VERB + LYRICS write | set Strauss set several of Mackay's lyrics to music. PREP. ~ about lyrics about death and misery | ~ by a song with lyrics by Lorenz Hart | ~ for the lyrics for a new tune | ~ to He wrote the lyrics to our first song.

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code