داستان آبیدیک

lyrical

lɪɹɪkəl


فارسی

1 عمومی:: غزلی‌، مناسب‌ برای‌ نواختن‌ یا خواندن‌ باچنگ‌، بزمی‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   adj. VERBS be, feel | become, wax He waxed lyrical about the variety of fish in the river. ADV. intensely, very There are some intensely lyrical passages in his first symphony. | almost She wrote an almost lyrical account of her childhood. | quite

Oxford Collocations Dictionary


معنی کلمه lyrical ، معنی اصطلاح lyrical ، به lyrical چی می گن؟ ، lyrical چی می شه؟، واژه lyrical ، معادل lyrical ، lyrical synonym , lyrical definition , lyrical meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 214 میلی ثانیه.