داستان آبیدیک

lysosomal storage disorder


فارسی

1 زیست شناسی:: اختلال ذخیره سازی لیزوزومی

Niemann- Pick disease type C (NPC) is a lysosomal storage disorder (LSD), one of more than 40 rare conditions in which the absence of an enzyme prevents lysosomes in cells from performing their natural recycling function.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code