داستان آبیدیک

lysosomal storage disorder


فارسی

1 زیست شناسی:: اختلال ذخیره سازی لیزوزومی

Niemann- Pick disease type C (NPC) is a lysosomal storage disorder (LSD), one of more than 40 rare conditions in which the absence of an enzyme prevents lysosomes in cells from performing their natural recycling function.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه lysosomal storage disorder ، معنی اصطلاح lysosomal storage disorder ، به lysosomal storage disorder چی می گن؟ ، lysosomal storage disorder چی می شه؟، واژه lysosomal storage disorder ، معادل lysosomal storage disorder ، lysosomal storage disorder synonym , lysosomal storage disorder definition , lysosomal storage disorder meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 210 میلی ثانیه.