داستان آبیدیک

vaccination

væksəne͡iʃən


فارسی

1 عمومی:: واكسن‌ زنی‌، ابله‌ كوبی‌، تلقیح‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. flu, measles, rubella, smallpox, etc. VERB + VACCINATION have | give sb VACCINATION + NOUN campaign, programme PREP. ~ against a vaccination against tetanus

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code