داستان آبیدیک
معنی کلمه eligible ، معنی اصطلاح eligible ، به eligible چی می گن؟ ، eligible چی می شه؟، واژه eligible ، معادل eligible ، eligible synonym , eligible definition , eligible meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 154 میلی ثانیه.