داستان آبیدیک

elite

ɪlit


فارسی

1 عمومی:: گلچین‌، برگزیدن‌، نخبه‌، سرامدن‌، ممتاز، زبده‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. governing, ruling | business, political, social VERB + ELITE create, form These people form an elite who have the power to make decisions. | join PHRASES a member of an elite a club for members of the business elite

Oxford Collocations Dictionary


معنی کلمه elite ، معنی اصطلاح elite ، به elite چی می گن؟ ، elite چی می شه؟، واژه elite ، معادل elite ، elite synonym , elite definition , elite meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 239 میلی ثانیه.