داستان آبیدیک

eliminate from

ɛlɪməne͡it fɹɑm


english

1 general:: Phrase(s): eliminate someone or something from something to remove someone or something from something. • We had to eliminate Jeff from the list. • The cook eliminated veal from the menu. • She sought to eliminate herself from consideration.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code