داستان آبیدیک

eliminate from

ɛlɪməne͡it fɹɑm


english

1 general:: Phrase(s): eliminate someone or something from something to remove someone or something from something. • We had to eliminate Jeff from the list. • The cook eliminated veal from the menu. • She sought to eliminate herself from consideration.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی کلمه eliminate from ، معنی اصطلاح eliminate from ، به eliminate from چی می گن؟ ، eliminate from چی می شه؟، واژه eliminate from ، معادل eliminate from ، eliminate from synonym , eliminate from definition , eliminate from meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 249 میلی ثانیه.